05-01-2019 İTO GAZETESİ

Ziraatteki yeni usüller arazi sahiplerinin gençlerine öğretilecek

MEMALİK-İ ŞAHANEDE (OSMANLI TOPRAKLARINDA) ZİRAAT TEDRİSİ (EĞİTİMİ)

Ziraatteki yeni usüller arazi sahiplerinin gençlerine öğretilecek

                 Gazetemiz heyetini ve memalik-i şahanede (Osmanlı topraklarında) ticaret ve ziraat ve sanayinin terakkisinde alakadar olan kariin-i kiram hazeratını (saygıdeğer okurlarını) memnun edecek bir hayır ile bugün tezyin-i sütun-ı müfahharet ediyoruz (övünçle sütunlarımızı süslüyoruz). Bu da memalikin (memleketlerin) ziraatçe (ziraat açısından) terakkisi (ilerlemesi) zımnında (amacıyla) taraf-ı eşref-i cenab-ı cihanbaniden (hazret-i padişah tarafından) ibzal buyurulan (sarf edilen) eltaf-ı malanihayenin (nihayetsiz lütufların) bir delil-i bî-adilidir (eşsiz bir delilidir).

                Bahsetmek arzusunda bulunduğumuz lutf-ı cenab-ı halifetpenahi (padişahın lutfu) Halep mülki idadisinde (Halep mülkiye mektebinde) bir ziraat dersi güşadı (açılması) hakkında şerefpaş-ı sahife-i sudur olan irade-i seniyyedir (padişah emridir).

                Memalik-i şahanenin (Osmanlı topraklarının) esasen zirai bir memleket olduğu ve ziraatın bahusus (özellikle) ziyade temettu’ (kar) verir bir meslek olacak şehirlerde mekatib-i idadiyeye (lise mekteplerine) devam eden gençler içün tahsili gayet faideli (faydalı) bulunduğu herkesin müsellemidir (kabülüdür).

                Rumeli ve Anadolu-ı şahanede cesim (büyük) araziye malik olan zürra’ (çiftçiler) usul-ı atika (eski usul) ile ziraat etmekte ve terakki-i ziraata (ziraatın ilerlemesine)sarf-ı mesai (çaba sarf) etmeyüp ecdatlarından gördükleri usul-ı atikadan (eski usulden) zerrece şaşmamakta oldukları herkesçe malum ve müsellemdir.

                Fiiliyyat ile tatbik olunmayup yalnız nazari malumat-ı ziraiyyeden (teorik bilgiden) tevellüt eden (doğan) bazı mahzuru (zararları) tecarüb (tecrübeler) ile müşahede etmiş olan arazi-i cesime (büyük arazi) ashabı (sahipleri) ancak kendi kendilerine malumat iktisab edip (elde edip) fenn-i ziraatın (ziraat ilminin) yeni usul ile icrasından ne gune (tarz) muhassenat (faydalar) tevellüt edeceğine (vereceğine) kanaat hâsıl edebiliyorlar, Çünkü en mükemmel mekatib-i ecnebiyeden (yabancı okullardan) diploma istihsal etmiş (almış) olan ziraat müfettişleri, zirai usul-ı cedidenin menafi’ine (yeni usulün menfaatlerine) dair tatmine (inandırmaya) muvaffak olmak içün onlar ile beraber düşüp kalkmağa ve onların asırlardan beri sülük ettikleri usul-ı ziraiyyenin (zirai usulün) bitaletini suret-i katiyyede (kesin surette) isbatından ictinab edip (kaçınıp) usul-ı cedidenin (yeni usulün) rüchanını (üstünlüğünü) tedricen (yavaş yavaş) ispat etmeğe mecburdurlar.

                Hâlbuki usul-ı atika-i ziraiyyeye (eski tarım usulüne) o kadar itimadı olmayan gençler işbu ziraat dersleri sayesinde hiç olmaz ise usul-ı cedideye (yeni usule) muhabbet edecekler ve mensup oldukları aile arasında yavaş yavaş terakki-i ziraata (ziraatın ilerlemesine) sülük etmeğe (dâhil olmaya) sarf-ı mesai (çaba sarf) eyleyeceklerdir.

                Taraf-ı eşref-i cenab-ı halifetpenahiden (padişah tarafından) irade ve ferman buyurulan tedbirin faideli (faydalı) ciheti (tarafı) yalnız bundan ibaret değildir. Usul-ı atikada (eski usulde) icra olunan ziraatta pederden evlada bir takım malumat intikal etmektedir ki bunlar bir takım tecarübün (tecrübelerin) neticesini teşkil etmekte falan ve filan mahallin tahavvülat-ı ziraiyyesi (zirai değişimleri),  kavanin-i tabiiyyesinin (doğal kanunları) asırlardan beri müşahade olunan bir ameli (uygulamalı) ders kitabının hülasası (özeti) sayılabilecek derecede bulunmaktadır.

                Bu yolda malumat istihsal etmiş olan gençler kendi ailelerine mensup tarlalarda mektepte tahsil etmiş oldukları nazari (teorik) malumatı fiiliyata tatbik etmeği hiçbir vakit hatırlarından çıkarmazlar bu suretle malumat-ı nazariyesi (teorik bilgileri) mükemmel olan ve pederinin arazisinin terakkisinde alakadar bulunan gençlerin ameliyat (uygulamalar) ile nazariyatı (teorik bilgileri) mezc ederek (birleştirerek) bulundukları mahallerde ziraatın cidden terakkisine hizmet edecekleri şüpheden beridir. 


Kaynak: Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi 05 Ocak 1901

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İTO GAZETESİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler