Site Sağ Reklam Alanı  200x400

24-01-2020 GÜNDEM

Tayyâre Postası

İstanbul’dan Konya’ya Bir Günde - İstanbul’dan Erzurum’a İki Günde – İstanbul’dan İzmir’e Sekiz Sâʻatde

Tayyâre Postası

5 Kânûn-ı Sânî 1920

‘Askerî tayyârelerinin posta muʻâmelâtında istiʻmâli hakkındaki projenin ikmâl edildiğini ve bugünlerde Meclis-i Vükelâ’ya takdîm edileceğini << Antant >> Gazetesi yazıyor. Mezkûr gazete bu iş içün on iki tayyârenin istiʻmâl edileceğini söylüyor. Şimdilik âtîdeki üç hat te’sîs edilecekdir:

1- İstanbul - Bursa - Konya

2- İstanbul - Sivas - Erzurum

3- İstanbul – İzmir

Bu sûretle mektûblar üç gün yerine Konya’ya bir günde; Erzurum’a otuz beş gün yerine iki günde ve İzmir’e sekiz sâʻatde gidebilecekdir.

 

Posta ve Telgrâf Umûru

Tayyâre postaları – Telgrâf muhâberâtı - Posta ve telgrâf me’mûriyeti – Yeni pullar – Pullar içün yapılan sipâriş.

Tayyâreler vâsıtasıyla havâ’î posta muhâberâtı te’sîsi hakkında öteden beri birçok rivâyât deverân etmekde idi. Mes’elenin şekl-i hâzırı ile Posta ve Telgrâf Müdîriyeti’ne müteʻallik diğer baʻzı husûsât hakkında müdîriyet-i mezkûreden karşı gazetelerinden birine âtîdeki maʻlûmât iʻtâ edilmişdir:

Posta ve Telgrâf Müdîriyeti’nin diğer nezâretler gibi el-yevm maʻrûz bulunduğu müşkilât-ı mâliye dolayısıyla havâ’î postalar hakkında şimdilik birtakım mukarrerât-ı katʻiyye ittihâzı muhakkak değildir. Müdîriyet-i ‘umûmiyye el-yevm icrâ-yı hükm eden buhrâna rağmen kendi umûrunu hüsn-i sûretle tedvîr cihetini te’mîn ile iktifâ etmekde ve faʻâliyetine yeni birtakım şeyler ‘ilâvesine gayr-ı muktedir bulunmakdadır. Mâlî birtakım müşkilât mevcûd olmakla berâber gerek telgrâf ve gerek posta muhâberâtı muntazaman icrâ edilmekdedir. İki defʻa müteferrik bir sûretde baʻzı eşkıyânın zuhûr etdiği bildirildi. Posta ve telgrâf müdîrleri vâsiʻ bir ıslâhât projesi ihzârı ile meşgûl bulunuyorlar. Bu proje henüz ibtidâ’î bir hâldedir.

Osmanlı arâzîsinin tenâkusu hasebiyle idâre’-i merkeziyye me’mûrîninin de tenkîsi ciheti düşünülmemişdir. Posta ve telgrâf me’mûrîninin kısm-ı aʻzamı mütehassıs bulundukları cihetle bunların tebdili pek müşkildir. İzmir Telgrâf ve Posta İdâresi müdîriyet-i ‘umûmiyyeye merbûtdur. Adana’ya gelince o da kemâ fi’s-sâbık icrâ-yı muʻâmele ediyor. Yalnız pulların üzerine atrıca bir işâret ‘ilâve edilmiş bulunuyor.

Posta pullarını noksânı dolayısıyla buna çâre-sâz olmak içün hükümet muhtelif ecnebî fabrikatörleri ile müzâkereye girişmişdir. Bu müzâkerât geçen Mayıs ayında başladığı hâlde münâkasa maʻkûl bir icrâ edilmediği cihetle şimdiye kadar hiçbir netîceye iktirân etmemişdir.

Bu müzâkerâta yeni birtakım esâslara müsteniden tekrâr başlamak lâzım geldi. Bunların hitâmına intizâren pul ihtiyâcı evvelkinden daha ziyâde şiddet peydâ etdiği içün 1913 serîsini yapan ve bunların klişelerine el-ân mâlik bulunan İngiliz ticârethânesine o kadar ehemmiyetli olmayan yeni bir sipâriş icrâ etdik. Tabʻ derhâl başlayacakdır. Bu sipârişin bi’l-âhire icrâ edeceğimiz yüz elli ilâ iki yüz milyonluk yeni pul sipârişine hiçbir mahal vermeyeceği şübhesizdir.  

5 Kânûn-ı Sânî 1920 İkdam Gazetesi
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler