Site Sağ Reklam Alanı  200x400

26-01-2020 SPOR

Taksim Meydanı’nda Fudbol Müsâbakası

Rüzgârın şiddetinden ( Halic – Beylerbeyi ) müsâbakasının yalnız birinci half taymı ( half time ) icrâ edilmişdir.

Taksim Meydanı’nda Fudbol Müsâbakası

( Fotoğrafın altındaki yazı )

Makriköyü’nde Fenerbağçe Klübü’yle Fransızlar arasındaki dünki maç

Makriköy Çayırı’nda

Dün Makriköy Çayırı’nda bazı Fransız fudbolcularıyla Fenerbağçe Klübü arasında bir maç yapılmışdır. Havanın ‘adem-i müsâʻadesine rağmen (maç)a muvaffakiyetle devâm edilmiş ve Fenerbağçeliler bir gola karşı iki sayı ile ihrâz-ı gâlibiyet etmişlerdir.

Kadıköy İttihâd İspor Klübü’nün oyun oynamağa müsâʻid olmaması ve ‘aynı zamânda sâhanın ‘azîm mikdârda ( tetanos ) mikroblarıyla âlûde olması hasebiyle genclerin sıhhatini muhâfaza içün resmî müsâbakaların Taksim Meydanı’nda icrâ edilmesine karâr verilmişdi.

Dün sâʻat yarıma doğru Taksim Meydanı’nda hâzır bulunan tarafeyn oyuncularının resimleri ahz edilmiş; bunu müteʻâkib lik ( lig ) hey’eti tarafından hakem olarak taʻyîn edilen Beşiktaş Klübü’nden Şeref Bey’in işâreti üzerine herkes mevziʻine çekilmiş idi. Halic Klübü aʻzâsına vakt-i muʻayyende maʻlûmât verilmemesi hasebiyle birinci takımdan yedi oyuncu ve mütekâʻid takımdan iki oyuncu ‘ilâve edilerek dokuz kişi ile sâhaya çıkmışdır. Diğer tarafdan Beylerbeyi takımı tam takım yaʻnî on bir kişi ile isbât-ı vücûd etmişdir. Halic Klübü kaleci Kenan; müdâfiʻler Fazıl, Necati; muʻâvinler Abdurrahman, muhâcimler Hüsni, Ali Rıza, Muzaffer, Hamid Beyler’den ve Beylerbeyi Klübü ise kaleci Ali; müdâfiʻlerden Hikmet, Halil; muʻâvinlerden Kamil, Kenan, Şinasi; muhâcimler Mustafa, Kemal, Agah, Alaaddin ve Bedri Beyler’den müteşekkül bulunuyordu.

Hakem düdük çaldı. Oyuna başlandı. Birinci half taymda Halic Klübü rüzgâr altında bulunuyordu. Sert bir lodos rüzgârı Halic kalesini döğüyordu.

Oyun meydânında tesâdüf edilen bahriyyûndan bir zât rüzgârın şiddetinin yedi ilâ sekiz kilometre kadar olduğunu söylemişdi. Halic takımı müdâfaʻa hattının noksân bulunmasına ve zikr edilen rüzgârın topu ufak bir darbe ile kale önüne kadar sevke sebebiyet vermesine rağmen kalelerini fevka’l-‘âde bir tarzda müdâfaʻa edebiliyorlardı.

Oyun esnâsında Halic müdâfiʻinin topu ( korne ) hattına atması hasebiyle hakem tarafından çekilerek verilmiş ve Beylerbeyi tarafından çekilerek Halic kalesi önüne düşen top aut ( out ) hattına gitmek üzere iken o esnâda şiddetli bir sağanak, topu Halic kalesine idhâl etmişdir.

Bunu müteʻâkib oyuna devâm edilmiş ve pek bâriz bir tesânüd gösteren Halic takımının muhâcim hattı muntazam akınlar icrâ etmeğe başlamışdır. Fakat bir dürlü şiddeti azalmayan rüzgâr bu hücûmların ‘akîm kalmasına sebebiyet veriyordu.

Birkaç dakîka sonra birinci half tayma nihâyet verildi. Oyuncular tarafından ikinci half tayma tekrâr başlamak arzûsu izhâr edilmişse de rüzgârın gitdikce şiddetlenmesi ve baʻzı esbâb-ı mâniʻa dolayısıyla oyuna bi’l-mecbûriye nihâyet verildi.

Oyunların tarz-ı cereyânı tedkîk edilirse tarafeynin usûle riʻâyetkâr olarak oynadıkları görülür. ( Yazı silik ) gibi çirkin ve gayr-ı meşrûʻ hâdiselere hiç tesâdüf edilmemişdir.

Halic Klübü’nden bi’l-hâssa kaleci Kenan Bey birkaç tehlikeyi mâhirâne bir sûretde atlatabilmişdi. Müdâfiʻ Fazıl Bey ( Yazı silik ) Zâten her oyunda Fazıl Bey’in faʻâliyeti ve müdâfaʻaları maʻlûm ve müsellemdir.

Müsâbakada bi’l-hâssa muʻâvin Abdurrahman, Osman, Hamid Beyler pek ziyâde faʻâliyet göstermişlerdir. Muʻâvin ve muhâcim hatlarının noksân bulunması hasebiyle hem hasımlarının hücûmlarını tevkîf ve hem de muhâcimlerinin akınlarını himâye etmek mecbûriyetini takdîr etdiklerinden vazîfelerini bi-hakkın îfâ etmişlerdir.

Muhâcimlerden Hüsni, Hamid, Rıza ve Muzaffer Beyler muntazam olarak hücûmlarını idâre etmişlerdir.

Beylerbeyi Klübü’ne gelince bi’l-hâssa müdâfiʻleri ile merkez ve açık muhâcimleri pek güzel oynamışlardır.

Te’hîr edilen ikinci half taymın zamân-ı icrâsı lik heyetince takarrür etdirilecekdir.

A. H.     

10 Ocak 1920 İkdâm Gazetesi
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SPOR HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler