Site Sağ Reklam Alanı  200x400

10-02-2020 GÜNDEM

Sultan 2. Abdülhamid'in Vefat Haberi

Sultan 2. Abdülhamid'in Vefat Haberi

         Hakan-ı Sabıkın İrtihali

           Hakan-ı Sabık Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Hazretlerinin dünkü Pazar günü irtihalleri vukuuna binaen naaş-ı mağfiret-nakşlarının de’b-i dirin-i Saltanat-ı seniyyeye (saltanatın eski geleneğine) tevfikan bu sabah Beylerbeyi Saray-ı Hümayunundan suret-i hususiyede Topkapı Saray-ı Alisine nakliyle techiz ve tekfinleri icra ve salat-ı cenaze eda edildikten sonra ezani saat dokuz raddelerinde tertip olunacak alay-ı vala ile kaldırılarak ceded-i emcedleri Sultan Mahmud Han-ı Sani Hazretleri türbe-i şerifesine definleri mukteza-yı irade-i seniyye-i cenab-ı padişahiden bulunmuştur. 

         Defn-i mezkurda Veliahd-ı Saltanat ve bilcümle şehzadegan hazeratı ve zat-ı sami-i vekalet-penahi, hidiv-i Mısır Paşa hazretleri ve Şeyhülislam ve vükela-yı fiham ve sadaret ve meşihat mazülleri ve ayan ve mebusan reisleri ve süfera-yı ecnebiye ve damad-ı hazret-i şehriyari paşa ve beyefendiler hazeratı ve ümera-yı askeriye ve meclis-i ayan ve mebusan aza-yı kiramından lazım gelen zevat ve İttihat ve Terakki Cemiyeti merkez-i umumisi azası ve rical-i ilmiye ve rüesa-yı ruhaniye ve devair müsteşarları ve şehr-emini vekili ve İstanbul vali vekili ve polis müdir-i umumisi ve dahil-i teşrifat olan memurin-i devlet ve cemiyyat-ı mühtelife rüesası ve müseessat-ı maliye ve nafia ve ticariye müdiratı büyük üniforma iktisası ve nişan-ı aliler ve kordon talikiyle hazır bulunacaklardır. (milli)   

11 Şubat 1918 Sabah Gazetesi


Kaynak: 11 Şubat 1918 Sabah Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler