Site Sağ Reklam Alanı  200x400

22-10-2018 GÜNDEM

Posta Nezaretinin Kuruluşu

Posta Nezaretinin Kuruluşu

Bi-mennihi Te‘âlâ (Allahın izniyle-yardımıyla) posta usûlü ilerüde memâlik-i mahrûse-i Hazret-i Şâhâne’nin her bir tarafında icrâ olunmak üzere şimdilik numûne olarak Dersa‘âdet’den Edirne’ye kadar icrâsı iktizâ-yı irâde-i seniyyeden olduğuna binâ’en îcâb eden me’mûrları dahi Dersa‘âdet’deki câmi‘-i şerîf havlisinde mukaddemâ cizyehâne olub bu def‘a postahâne ittihâz olunan mahalle ve esnâ-yı rahda Silivri ve Çorlu ve Lüleburgusu (Lüleburgaz) ve Edirne’ye ta‘yîn ve ikâme olunmuş ve iş bu postanın vaz‘ı yalnız mektûb nakl u i‘zâmından ‘ibâret olub usûl-ı mezkûrenin iş bu Şa‘bân-ı şerifin yirmi üçüncü Pazartesi gününden i‘tibâren icrâsı tasmim kılınmış olmağla bundan böyle Dersa‘âdet’den zikr olunan mahallere mektûb irsâl edeceklerinden isteklü olanlar mektûblarını Postahâne-i ‘Âmire’ye getürmeleri cümlenin ma‘lûmu olmak üzere ihtâr olundu.


Kaynak: 24 Ekim 1840 Takvim-i Vekayi Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler