Site Sağ Reklam Alanı  200x400

09-05-2019 İCAT - KEŞF

Osmanlı Sanayisinde Milli Motor (9 Mayıs 1900)

Osmanlı Sanayisinde Milli Motor (9 Mayıs 1900)

Sanayi’-i bahriye-i osmaniyyenin terakkiyatına bir numune

                Bundan dört sene mukaddem (önce) Haddehane Makine Mektebimizin yetişdirdiği müsteiddan (yetenekli) zabıtandan yüzbaşı futüvetlu Bekir Sıdkı Efendinin taht-ı idaresinde (idaresi altında) bulunmak üzere İstimgeç (buharlık) imaline (üretimine) mahsus bir küçük fabrika tesis olunmuşdu. Bu müddet-i kalile (az müddet) zarfında devletlû nazır paşa hazretlerinin delalet ve muavenetkar agahileri (basiretli girişimleri) semerat-ı nafiasından (faydalı neticelerinden) olmak üzere elyevm (hala) fabrika tevsi’ (genişletilerek) ve demirhanesiyle dökümhanesi ve modelhanesi teşkil ve destgahları (tazgahları) da teksir olunarak (çoğaltılarak) başlı başına pek çok asar (eser) vücuda getirdiği nazar-ı şükran ile görülmüşdür.

                Vapurlara ve fabrikalara lüzumu olub şimdiye kadar Avrupa’dan celb (getirilerek) ve mübayaa olunan (satın alınan) istimgiçler (buharlık) şayan-ı emniyet bir surette ehven-i fiat (en ucuz fiyat) ile bu fabrikada imal olunduğu gibi muahharen (daha sonra) süfün -i harbiye ve ticariyyemiz (harb ve icari gemilerimiz) içün dişli çarh ile icra-yı fi’l iden (iş gören) usulde kumanda telgrafları i’maline muvaffakiyet hâsıl olmuşdur. Bu fabrika en ziyade gaz motorlar imalinde izhar-ı faaliyet itmiştir. Müdür Bekir sıdkı Efendi motorların fevaidini (faydalarını) bi’t-takdir (takdir ederek) bunların tedarikince harice olan ihtiyacı ref’a (ortadan kaldırmaya) hasr-ı enzar idüb (odaklanıp) evvelce yarım bargir (beygir) kuvvetinde bir motor imal ederek tecrübesinde muvaffakiyet görülmekle bu defa iki buçuk bargir (beygir) kuvvetinde bir motor imal edilmesiyle tekmil (bütün) fabrikanın destgahlarını (tezgâhlarını) tedvir etmekte (döndürmekte) bulunmuştur. Avrupa’dan mübayaa olunanlardan (satın alınanlardan) daha basit ve kullanışlı olan bu motorların yevmiyye (günlük) masrafı altı kıyye gazdan ibarettir. 

9 Mayıs 1900 İkdam Gazetesi


Kaynak: 9 Mayıs 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler