Site Sağ Reklam Alanı  200x400

30-01-2016 SİYASET

Meclis-i mebusan'dan Burdur ve Isparta halkına destek

Meclis-i Mebusanda

Meclis-i mebusan'dan Burdur ve Isparta halkına destek

Meclis-i Mebusanda

      Meclis-i mebusan bugün Halil beyin taht-ı riyasetinde(başkanlığı altında), badezzeval (öğleden sonra) saat biri kırk beş geçe akd-i ictima’ etti (toplandı). Zabt-ı sabık hulasası kâtip Bedi El-Müeyyed Bey tarafından kıraat ve aynen kabul edildi. Meclis-i ayandan rüsum-ı belediye (belediye vergileri) kanununu ta’dilen (değiştirerek)  gönderilen layıha (tasarı) hakkındaki mazbata kıraat ve muvazene-i maliye encümenine (okundu ve mali hesaplama komisyonuna) havale edildi. Müteakiben Isparta ve Burdur hareket-i arzı (depremi) hasebiyle Isparta ve burdur ahalisinin 330 dan 334 (1915 den 1919) senesine kadar olan Müskifat Vergilerinin alınmaması hakkındaki teklif-i kanuni (kanun teklifi) okundu ve layıha encümenine (tasarı komisyonuna) gönderildi.

       Bade (sonra) hal-i harbin (harp halinin) devamı münasebetiyle, 330 (1915) Harbiyye bütçesinde 23 Temmuz 330 tarihli kanun-ı muvakkatle açılmış olan fasl-ı mahsusa bir milyar kuruşun daha ilavesi hakkındaki layıha-ı kanuniyye (kanun tasarısı) müttefiken(oy birliğiyle)  kabul edilmiştir.

      Bundan sonra, ecnebi postalarla ecnebi mekteblerin (okullarının) seddiden (kapanmasından) dolayı, Osmanlı posta ve mektebleri içün istenilen fazla tahsisat hakkındaki levayıh-ı kanuniyyenin (kanun tasarısının)  müzakeresine geçildi.


Kaynak: 30 Ocak 1915 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler