Site Sağ Reklam Alanı  200x400

11-01-2015 SİYASET

Meclis-i Mebusanda bütçe müzakereleri (1915)

MECLİS-İ MEBUSANDA

Meclis-i Mebusanda bütçe müzakereleri (1915)

        MECLİS-İ MEBUSANDA

       Meclis-i meb’usan bugün Halil Bey’in riyaseti (başkanlığı) altında zevali saat ikiye çaryek (çeyrek) kala ictima’ etti (toplandı). Veliahd-ı saltanat devletlü necabetlü Yusuf İzzeddin Efendi hazretleri mebusan salonunu teşrif buyurmuşlardı. Vükela hazır bulunuyordu.

        Zabtı sabık hulasası kâtip Ferhad Bey tarafından kıraat edilerek aynen kabul edildi.

        Müteakiben Medine-i münevvere mebusanlığına intihab olunan (seçilen) Me’mun Efendinin mazbata-ı intihabiyyesi (seçim mazbatası) kabul ve muharebede ibraz-ı şecaât eden (kahramanlık gösteren) ümera (komutanlar) ve zabıtan (subaylar) ve efrada (askerlere) verilecek liyakat ve imtiyaz-ı nişan ve madalyalarının harçtan istisnasına dair olan levâyıh-ı kanuniye (kanun tasarıları) , aid oldukları encümenlere havale edildi.

        Ba’de (sonra) Erzincan mebusu Halit bey’in temdîd-i mezuniyyeti (izinliliğin uzatılması) mazhar-ı tasvib oldu (uygun görüldü).

         Bundan sonra umumi bütçe müzakeresine başlandı. Mazbata muharriri Ali Cenani Bey, bütçe hakkında izahat-ı lazime (gerekli açıklamaları) ita eyledi (verdi) ve müteakiben duyun-ı umumiye bütçesi müzakeresine ibtidar edildi (başlanıldı).

       Bütün masarif bütçesi, fasılaları okunarak kabul edilmiş, Varidat Bütçesinin de yarınki içtima’da (toplantıda) müzakeresi karargîr olmuştur (kararlaştırılmıştır).


Kaynak: 11 Ocak 1915 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler