Site Sağ Reklam Alanı  200x400

18-11-2015 EĞİTİM

Kral III.Oscar’ın Dersaadetteki kitaphanelere merakı

Devlet-i aliye, İsveç ve Norveç

Kral III.Oscar’ın Dersaadetteki kitaphanelere merakı

İsveç ve Norveç kralı hazretleri Dersaadet kitaphanelerinde tetebbuat-ı ilmiyede (ilmi incelemelerde) bulunmak üzere saray kitaphanesi müfettiş-i umumisi (genel müfettişi) mösyö Martinin cenaplarını memur etmiş ve mumaileyhin Dersaadete (İstanbul’a) azimetle (gönderilerek) hakkında teshilat ve muavenet-i mahsusa-ı inayetkâri (kolaylığın ve yardımın) ibzali (lütfedilmesi) istirham ve iltimas olunmasıyla (rica edilmesiyle) istid’a-yı vakıa (mevcut istek) lütfen (iyi karşılanarak) mazhar-ı kabul olarak (kabul edilerek) keyfiyet (durum) Maarif-i umumiye nezaret-i celilesine (milli eğitim genel müdürlüğüne) emr ve tebliğ buyurulmuştur. Ber-mücib-i emr u ferman hazret-i padişahi (padişahın fermanı gereğince) müfettiş mösyö Martinin cenaplarına refakat etmek üzere mekatib-i ecnebiyye (yabancı okullar) müfettişlerinden Saadetlü Halid Beyefendi memur tayin edilmiştir. Mösyö Martinin Mekatib-i aliye (Osmanlı okulları) ile dersaadet (İstanbul) kitaphanelerini ziyaret edecektir.

                                                                                      


Kaynak: 18 Kasım 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler