Site Sağ Reklam Alanı  200x400

03-01-2018 İTO GAZETESİ

Konya Valisi Ferit Paşa himayesinde müthiş bir girişim

Bir teşebbüs-i nafia (faydalı bir girişim)

Konya Valisi Ferit Paşa himayesinde müthiş bir girişim

Memleketimizin terakkiyat-ı sanaiyyesince (sanayi ilerlemesi bakımından) haiz-i ehemmiyet (öneme sahip) olan haberlerden biri de Konya Vali-i âlisi devletlü Ferid Paşa hazretlerinin merkez-i vilayet-i celilede (il merkezinde) halı ve kilimlere mahsus olarak gelecek 317 senesi nisanında (Nisan 1901’de) bir sergi güşadına (açılışına) teşebbüs buyurmuş olmalarıdır.

                Memalik-i şahanenin (Osmanlı topraklarının) muhtelif vilayetlerinde ve bahusus Konya’da binler ile destgahın (tezgâhın) halı işlediği ve Devletlü Ferid Paşa hazretlerinin makam-ı vilayetine (valilik makamına)  tayinlerinden beri işbu sanatın fevkalade mazhar-ı sahabet (sahip çıkılmış) olduğu herkesin malumudur.

Gelecek nisanda güşad olunmak (açılmak) üzere bir sergi ihdası müşarünileyh (adı geçen zat) tarafından tasavvur buyurulmuştur (düşünülmüştür). Henüz sanayide fevkalade terakki edememiş (ilerleyememiş) olan memalikte (memleketlerde) sergilerin ne derece tesirat-ı hasene (güzel etkiler) ika’ eylediği (meydana getirdiği) umumun (herkesin) müsellemidir (kabulüdür).

Buna binaen Devletlü Ferid Paşa hazretlerinin teşebbüs-i âlilerinin memleketin terakkiyat-ı  ekonomikıyyesine (ekonomik ilerlemesine) bir suret-i memnuniyetbahşanede (memnuniyet verici bir şekilde) icra-yı tesir eyleyeceği (etkileyeceği) vilayat-ı saire (diğer vilayetler) tarafından  dahi şayan-ı emsal (örnek alınmaya değer) bulunduğu vazıh (açık) ve aşikardır.

Bu gibi sergilerin ma’mulat-ı dâhiliyenin (yerli ürünlerin)  tevsi’ (yayılmasına) ve temin-i revacına (revaç bulmasına) ne derece hizmet etmekte olduğunun Avrupa’da emsal-i adidesi (birçok örneği) müşahede olunmuştur (gözlemlenmiştir).

Fransa’nın Paris’te güşad olunan (açılan) sergiler sayesinde ne derece terakki eylediğini (ilerlediğini) anlamak içün bir kere istatistiklere atf-ı nazar etmek (göz atmak) kâfidir.

Ecnebiler nazarında Osmanlı halıcılığının şimdiye kadar kesb ettiği (kazandığı) şöhretin Konya sergisi sayesinde bir kat daha mazhar-ı terakkiyat (ilerlemeye mazhar) olacağı şüpheden beridir.

Bu babda (konuda) vilayet-i müşarünileyhaca (adı geçen vilayet tarafında) kaleme alınmış olan talimat gelecek nüshamıza derc edilecektir (basılacaktır).

 


Kaynak: 5 Ocak 1901 Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İTO GAZETESİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler