Site Sağ Reklam Alanı  200x400

13-03-2018 GÜNDEM

Kirli Çıkın (13 mart 1900)

Kirli Çıkın      (13 mart 1900)

Kirli çıkın

Otuz seneden beri Ayasofya cami-i şerifine devamla orada tese’ül eden etmiş iki yaşlarında gergünlü Abdülkadir Baba geçen gece Çenberlitaş civarındaki kulübesine giderken ihtiyarlığı hasebiyle yolda devrilmesi üzerine polis memurları tarafından görülüp daire-i zabtıyyeye getürülmüş ve kendisinin hastahaneye izamı lazım geldiği beyan edilmişse de kulübesinde parası olduğundan anlardan (onlardan) ayrılamayacağını söylemiştir. Parasını emanet suretiyle tevdi’ etmesi (vermesi) ve akçasına bir şey olmayacağı her ne kadar anlatılmış ise de gerek mahall-i ikametini ve gerek parasının miktarını bir türlü söylemek istemeyerek nihayet hastaneye gitmeye muvafakat göstermiş ve gureba-yı müslimin hastanesine gönderilmiştir. Abdülkadir babanın iki gün evvel orada vefat etmesi üzerine bab-ı zabtıye merkez komiserliği dairesinde müstahdem (görevli) komiser-i salis (üçüncü komiser) fütüvvetlû Mehmed Efendi ile efraddan Remzi Efendi ve beytülmal memurlarından bir zat merkumun Çenberlitaş civarında Karababa dergâhı kurbundaki (yakınındaki) arsada bulunan kulübesine giderek taharriyat (araştırma) icra edilmiş ve eski elbiseler arasında müteaddid (bir çok) paçavra çıkınlar içinde yetmiş dokuz Osmanlı lirasıyla iki çaryek (çeyrek) lira ve iki aded sim mecidiyesi bulunarak daire-i zabtıyyede emaneten hıfzedilmiştir.


Kaynak: 13 Mart 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler