04-03-2018 ASAYİŞ

Kalb (sahte) meskûkât (paralar) hakkında

Kalb (sahte) meskûkât (paralar) hakkında

Kalb (sahte) meskûkât (paralar) hakkında

Mal sandıklarına teslim olunan mebaliğ (meblağlar) miyanında (arasında) zuhur eden ve bazı eşhas (şahıslar) yedinde (elinde) görülerek ayar ve kıymetlerinde şüphe olunmasından dolayı derdest edilen (el konulan) ve adliye nezaret-i celilesiyle Konya ve Cezayir-i bahr-i sefid (onikiada) vilayet-i celileriyle hüdavendigar ve Trabzon vilayet-i aliyelerinden ve Erzurum rüsumat (gümrük) nezaretinden (müdürlüğünden) gönderilen meskûkât-ı muhtelifenin (çeşitli paraların) meskûkât-ı şahane idaresince muayeneleri bil-icra (yapılarak) bunlardan Hüdavendigar vilayetinden vürud eden (gelen) üç aded ziynet altununun sıkleti (ağırlığı) derece-i nizamiyesinden (kanuni derecesinden) dûn (düşük) ve terkibleri (bileşenleri) dahi altun ve cüzî gümüş ve bakırdan ibaret olduğu ve tuğra-yı hümayunun muhtevi bulunduğu (içerdiği) hurufatın (harflerin) mevakı’-ı mahsusasında (özel yerlerinde) olmadığı ve ceyazir-i bahr-i sefid (on iki ada) vilayetinden irsal olunan (gönderilen) üç aded mecidî ile bir aded çaryekin (çeyreğin) sıkleti (ağırlığı) kezalik (aynı şekilde) derece-i nizamiyesinden (kanuni derecesinden) dûn (düşük) ve terkibleri (bileşenleri) dahi kalay ve antimon ve ….. ve kurşundan ibaret bulunduğu ve her iki cephesindeki hutut (hatları) ve tezyinatı aralarında bulunan kum lekeleriyle pürüzlere göre aslından iktibasla (alıntıla) isaga (kalıba dökme) suretiyle imal ettirilmiş olduğu ve Trabzon vilayetinden mürsel (gönderilen) bir mecidiyenin sıkleti (ağırlığı) altı dirhem iki kırat ve terkibat-ı madeniyyesi (madeni bileşenleri) bakır ve kalay ve cüzî ……..dan ibaret olduğu ve diğer bir aded mecidînin sıkleti (ağılığı) beş dirhem on iki kırat  ve terkibat-ı madeniyyesi kalay ve kurşun ve cüzî antimondan ve Musul bidayet-i müddei-i umumi (savcılığı) muavinliğinden Adliye nezaret-i celilesine (bakanlığına) gönderilip tevdi’ kılınan (sunulan) ve sıkletleri (ağırlıkları) hadd-ı nizamiyeden (kanuni ölçüden) nakıs olan (eksik) dört mecidiyenin terkibleri (bileşenleri) de bakır ve kalay ve cüzi antimondan ibaret olarak her iki takımında cephelerindeki hutut ve sairelerinde (diğer yerlerinde)  bulunan kum lekeleriyle pürüzlere göre aslından iktibas (alıntıyla) ile isaga  olunduğu (kalıba döküldüğü) cihetle cümlesinin kalb (sahte) oldukları anlaşıldığı gibi Erzurum rüsumat nezaretinden gönderilen beş aded mecidî çaryeklerinin (çeyreklerin) dahi icra edilen tahlil ve muayenesinde bunların da kalb (sahte) oldukları tebeyyün etmiş ve bunlardan elde bulunup sürülmesine kalkışılacağı melhuz bulunmuş ve mecidî çaryeği (çeyreği) imal eden bir kalb-zen (kalpazan) heyetinin de Pire zabıtası tarafından derdest edildiği (ele geçirildiği) Atina sefaret-i seniyyesinin (Osmanlı büyükelçiliği) işarına atfen hariciye nezaret-i celilesinden bildirilmesinden dolayı kaba bir surette taklid edilmiş olan mezkur (bu) çaryeklerin (çeyreklerin) memalik-i şahane dahilinde men’-i tedavülü (tedavülünü engellemek) esbabının (araçlarının) istikmali (tamamlanması) bu kerre  Maliye nezaret-i aliyesinden Dahiliye nezaret-i celilesine ba-tezkere ityan kılınmış (tezkere ile bildirilmiş) olmasına mebni bu babda takayyüdat-ı lazime (gerekli çalışmaların) icrasıyla men’-i tedavülü ve hariçten ithaline meydan verilmemesi hususuna dikkat olunması nezaret-i müşarünileyhadan (adı geçen bakanlıktan) bil-umum vilayat-ı şahane ile elviye-i gayr-ı mülhakaya (diğer ayrı livalıklara) tebligat icra edildiği müstahberdir (haber alınmıştır). 


Kaynak: 4 Mart 1900 Sabah Gazetesi

Etiketler : meskukat
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler