Site Sağ Reklam Alanı  200x400

08-01-2020 HARİCİYE

Kafkasya’da Vazʻiyet

Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan İstiʻfâların ve Kargaşalığın Teʻâkubu

Kafkasya’da Vazʻiyet

Ermenistan kabinesinin istiʻfâ etdiğini ( … ) Gazetesi istihbâr etmişdir. Bu gazetenin aldığı son haberlere göre Azerbaycan’ın yeni kabinesi Ermenistan’a karşı iʻlân-ı harb etmişdir. Azerbaycan’ın maksadı Karabağ ve Zengezur arâzîsini tekrâr elde etmek imiş.

[ 6 satır tayy edilmişdir. ]

( Jogovorni Çayn ) Gazetesi’nin yazdığına göre de Ermenistan ile Azerbaycan arasında harekât-ı harbiye devâm etmekdedir. Maʻa mâfîf tarafeyn harekât-ı mezkûreye ‘asâkir-i muntazamanın iştirâk etmediklerini düvel-i müttefikeye te’mîn etmekdedirler.

Bakü

Ermenistan’dan ahîren ‘avdet eden bir Amerikalı ( Jogovorter Çayn ) Gazetesi’ne Bakü ahvâline dâ’ir ber-vech-i zîr beyânâtda bulunmuşdur:

-Maʻlûmunuzdur ki Bakü şehri Bolşevikler’in eline geçmişdir. İşte bundan dolayı Kafkasya’da fevka’l-‘âde bir hâl u vazʻiyet tahaddüs etmişdir. Ermeniler müstesnâ bir sıkıntıya dûçâr olmuşlardır. << Bakü >>’nün Bolşevik Hükümeti Ermenistan’a bir nota virüb Kızılordu’ya Ermenistan’dan geçmek içün yol verilmesini taleb ve ‘aks-i takdîrde cebren geçeceğini beyân etmişdir. ‘Aynı zamânda notada Bolşevik ordularına yol verildiği takdîrde Ermenistan’a hiçbir zarar gelmeyeceği te’mîn kılınmışdır. Buna binâ’en Ermenistan bir dâhilî buhrâna dûçâr olmuş ve notaya henüz cevâb verilmeden ol ihtilâl zuhûr ederek Hadisyan kabinesi sukût etmişdir. >>

Azerbaycan ve Gürcistan

( … ) Gazetesi’nin aldığı maʻlûmâta göre Bolşevik ihtilâlinin tevessüʻ ve intişâr etmesiyle Azerbaycan ve Gürcistan istiklâllerini zâyiʻ etmemişler ve Rusya’ya ilhâk edilmemişlerdir. Bu iki hükümet idâre’-i müstakilelerini muhâfaza edüb ancak bi’l-hâssa mesâ’il-i iktisâdiyyece Rusya’ya revâbıt-ı ittifâkiye ile merbût bulunuyorlar.

Gürcü Hükümeti

( … ) Gazetesi’nin verdiği maʻlûmâta göre Gürcü Ekseriyet Fırkası 4 Mayıs’da Tiflis’de mevkiʻ-i iktidâra gelmiş ve derhâl Rusya ile tekrâr iʻâde’-i münâsebât içün Moskova Hükümeti’ne mürâcaʻat etmişlerdir.

Gürcistan Kabinesi

Gürcistan Hükümeti’nin tebeddül etdiği hakkındaki rivâyâtdan bahs eden Jurnal Doryan icrâ etdiği tahkîkâta ‘atfen Gürcistan kabinesinin, milletin iʻtimâdına mazhar bulunduğunu ve Bakü vakâyiʻi üzerine Gürcistan’da sükûn ve intizâmın münhal olmadığını söylüyor.

12 Nisan 1920 İkdâm Gazetesi
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER HARİCİYE HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler