Site Sağ Reklam Alanı  200x400

25-11-2015 EĞİTİM

İsveçten gelen müsteşrik

DEVLET-İ ALİYE - İSVEÇ

İsveçten gelen müsteşrik

     İsveç-Norveç kralı haşmetlü Oscar hazretlerinin zat-ı şevketsemat hazret-i şehriyariden (hazreti padişahtan) vuku' bulan iltimasları (ricaları) üzerine Kophenagtan Dersaadet'e gelmiş olan İsveç saray-ı hükümdarisi (hükümdar sarayı) kütüphane memuru müsteşrikinden (doğu bilimci) mösyö Martin'in Dersaadet'te bulunan kütüphaneler ile  bazı mekatibi (okulları) ziyaret ederek kütüphanelerde tetkikatta (araştırmada) bulunacağı ve mumaileyhin (bu şahsın) rafakatine maarif nezareti celilesince (eğitim müdürlüğü tarafından) mekatib-i ecnebiyye müfettişlerinden saadetlü Halit Bey efendinin memur edildiğini yazmış idik.
    İstihbarat-ı ahiremize (son edindiğimiz bilgilere) nazaran mumaileyh mösyö Martin İsveç hükümdarlarından tarih-i osmanide (osmanlı tarihinde) ''Demirbaş'' namıyla maruf olan (bilinen) on ikinci Şarl hakkında kütüphanelerde kütüb ve rasail ve mecami'-i tarihiyyede (tarihi kitaplar, kitapçıklar ve dergilerde) icra-yı tetkikat ve taharriyat ile (araştırma ve inceleme yaparak)  tesadüf edeceği malumatı kayd ve zabt edecektir.
    Mösyö Martin on ikinci Şarl hakkında kütüphaneler ile baz-ı vesaik-i resmiyede (resmi vesikalarda) tesadüf edeceği malumat-ı tarihiyyeyi cem' (toplayarak) ve telfik (istif) ettikten sonra İsveçte müşarünileyhin (adı geçen zatın) ahd-ı hükümetini (hükümet devrini) natık olmak (anlatmak) üzere bir tarih tertib (düzenleyip) ve neşr edilecektir.

                                                                                                         26 Kasım 1900        İkdam Gazetesi


Kaynak: İkdam Gazetesi 26 Kasım 1900

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler