Site Sağ Reklam Alanı  200x400

20-02-2019 İCAT - KEŞF

İstanbul Tramvayları İşliyor

İstanbul Tramvayları İşliyor

          İstanbulun bir seneden fazla bir zamandan beri, ya‘ni i‘lân-ı harbden evvel şehrimizde bârgirlerin idâre-i ‘askeriye tarafından toplanması zamanından beri tramvaysız kalmış idi. Bi’l-âhire memleketimize ve şehrimize sükûnet ‘avdet etmiş olmakla berâber tramvayların elektrikliye tahvîli içün ‘ameliyâta başlandı, inşâât da hayli müddet devâm etdi. İstanbullular şehir içinde  yegâne vâsıta-i nakliyelerinden mahrûm bulunuyorlar, fakat güzel, temiz ve serî‘ elektrikli tramvaylara binmek ümîd ve tesellîsi ile bu hâle katlanıyorlar, sabırsızlanmıyorlardı. Nihâyet dün İstanbul beklediği yeni ve son sistem vâsıta-i nakliyesine kavuşdu. Havâ, ‘âdetâ bahâr gibi güneşli ve handân idi. Cuma olduğu içün ahâlimizden bir çoğu da gezmek üzere sokaklara dökülmüşdü.  Sabah daha erkenden Bâyezid Meydânı ile Fâtih ciheti binlerce halk tarafından doldurulmuşdu. Herkes resm-i küşâdın icrâsına şiddetle intizâr ediyordu. Ma‘lûmdur ki Tramvay Şirketi’nin ahîren Bâyezid Meydânı’nda inşâ etdirmiş olduğu elektrik deposunun Silâhdârağa’daki büyük fabrikaya rabt edildiği ma‘lûmdur. Birkaç günden beri depodaki makinelerin tecrübesiyle iştigâl olunuyordu. Şehremîni Vekîli Bedri Beyefendi ile mu‘âvini Sezâî ve Nâfi‘a Müdîr-i ‘Umûmîsi Süleyman Sırrı ve mu‘âvini Hamdi beylerle Tramvay Müdîr-i ‘Umûmîsi Mösyö Franyer Moştrayber müşâvir Ârif ve Münir beylerden mürekkeb olan hey’et-i mahsûsa dün sabah sa‘at on raddelerinde sûret-i mükemmelede tezyîn edilmiş olan depoya ‘azîmet eylediler. Burada Nâfi‘a Müdîr-i ‘Umûmîsi Süleyman Sırrı Bey ilk makineyi tahrîk eden motorun şerîdini keserek cereyânı tevzî‘ eyledi; bundan sonra dışarı çıkılarak meydânda kurbânlar zebh olundu. Bâyezid Câmi‘-i şerîfi imâmı tarafından da belîğ bir du‘â okundu. Hey’et-i mahsûsa hazırlanmış olan ilk tramvaya binerek Fâtih’e gitdiler. Burada da ‘aynı merâsim tekrâr edildi. Bunun üzerine tramvaylar bayraklarla donatılmış olduğu hâlde âmed ü şûda başladılar.

           Ahali tenezzüh maksadıyla tramvaylara atlıyor, herkesin memnûniyeti veçhinden nümâyân oluyordu. Tramvaylar dün Eminönü’nden Fâtih’e kadar kemâl-i muvaffakiyetle işlediler. Bundan hâsıl olan vâridât tamâmıyla Donanma Cem‘iyeti’ne terk ü teberru‘ edilecekdir.

           Birkaç güne kadar tünel meydânı ile Galata-Beyoğlu tramvay hattı arasından yeni bir iltisâk hattı te’sîs olunacaktır. Yeni hat Tünel Meydânı’ndan bede’ ile Karanfil Sokağı’ndan dolaşarak Beyoğlu Dâire-i Belediyesi pîşgâhına gelecek ve burada Galata-Beyoğlu hattı ile birleşecekdir.

21 Şubat 1914 Sabah Gazetesi

 


Kaynak: 21 Şubat 1914 Sabah Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler