05-03-2018 ASAYİŞ

İstanbul Asayiş Haberleri (5 Mart 1900)

İstanbul Asayiş Haberleri (5 Mart 1900)
  • Dün geceki harik (yangın)

Dün gece saat dört buçuk kararlarında Galata’da yüksek kaldırım caddesinde Marko’nun mutasarrıf olduğu ve tuhafçı Vasil’in müste’cir (kiracı) bulunduğu sigortalı kargir dükkânın üzerindeki kundıra makinecisi Bolgariyos’un müstecir (kiracı) bulunduğu odadan ateş zuhur ederek derhal asakir-i şahane ve memurin-i saire (diğer memurlar) yetişip itfasına (söndürülmesine) say’-ı gayret olunmuş (gayret sarf edilmiş) ise de ittisaline sirayetle (yayılarak) iki bab hane muhterik olduğu (yandığı) halde bastırılmış ve esbab-ı zuhuru (ortaya çıkış sebepleri) zabıtaca derdest-i tahkik bulunmuştur (incelenmeye alınmıştır).

 

  • Evvelki gece saat iki buçuk kararlarında matbaamız mürettiblerinden (yazı düzenleyicilerinden) İbrahim Efendinin Kasımpaşa’da Seyyid Ali Çelebi mahallesinde vakı’ (bulunan) hanesine kimse bulunmadığı sırada sarık (hırsız) duhul ederek mumaileyhin (adı geçen zatın) nişanlarıyla beraber sanduk derunundaki (içindeki) elbise ve çamaşır bohçalarını odanın ortasına yığmış ve konsol derununda (içindeki) bulunan bir çekmecenin de bıçakla kilidini kırıp içindeki dört yüz elli kuruş kadar para ile bir altun çocuk nazar takımını çıkarmış ve bunları alarak firar edeceği esnada mumaileyhin (adı geçen zatın) kahveden avdet eden (dönen)  kâin biraderi tarafından görülerek edilen feryad üzerine sarık (hırsız) merkum (bu) bohçaları terk ve yalnız para ile nazar takımını alarak firar edebilmiştir.Şu sırada Kasımpaşa cihetinde sıkça sirkatler (hırsızlıklar) vukua gelmekte olduğundan zabıta-i mahalliyenin (mahalli zabıtanın) nazar-ı dikkatini celb ederiz.

 

 

  • Hırsızada’da taşa oturmuş iken ahiren tahlis edilerek (kurtarılarak) şehrimiz limanına getirilmiş olan Alman bandıralı Taksos vapuru dünkü gün römorkör kumpanyasının Berteldi vapuruyla Paşabahçesine götürülmüş ve orada dalgıç marifetiyle altında bulunan rahnesi (hasarı)  muayene ettirilerek eğer Hamburga kadar gitmeğe Salih olduğu tebeyyün edecek (anlaşılacak)  olursa Hamburg’a gidecek ve eğer Hamburg’a kadar gidemeyeceği tahakkuk ederse (gerçekleşirse) o halde tersane-i amirede tamir ettirileceği müstahberdir (haber alınmıştır).
  •  
  • Dün Hereke vapuru köprüye yanaşacağı sırada iskeleye atılan halat koparak hâsıl olan sarsıntıdan vapurun taifesinden elli yaşında bir âdem denize düşmüş ise de derhal tahlis edilmiştir (kurtarılmıştır).
  •  
  • Şişli hattına işleyen altmış numaralı tramvay arabası evvelki gece terzi esnafından Apik nam-ı (isimli) kimseye çarpıp mecruh etmiş (yaralanmış) ve arabacı derdest olunmuştur (yakalanmıştır).
  • Yankesici güruhundan Erestidi dünkü gün Galata’da Niğdeli Sarafim isminde birisinin bir mikdar akçasını çarpmış ise de zabıtaca derdest olunmuştur (yakalanmıştır).
  •  
  • Galata’da Lulecilerde sakin alçı resimleri imal eden Françisko dünkü gün laleli çeşmede avcı başının arsasındaki kulübede ikamet eden alçıcılardan sakızlı Dimestokliyi kama ile sol böğründen ve refiki (arkadaşı) İstanko’yu sol kolu pazusundan cerh ederek (yaralayarak) firar etmekte iken memurin-i zabıta tarafından derdest edilmiş (yakalanmış) ve mecruhlar (yaralılar) bera-yı tedavi (tedavi için) hastahaneye gönderilmiştir.     


Kaynak: 5 Mart 1900 Sabah Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler