Site Sağ Reklam Alanı  200x400

11-02-2016 İTO GAZETESİ

İpek Piyasası

İpek Piyasası

Harîr (ipek) Piyâsası

        Liyon, Marsilya ve Londra piyasalarının ahvâline (durumuna) dâir alınan ma‘lûmât üç hafta evvel harir ve koza müstehlikât (tüketici) piyâsalarında meşhûd olan ( görünen) cüz’î terakkinin (yükselişin) devam etmediğini ma‘at-teessüf ifhâmetmekdedir (anlatmaktadır).

        Bununla beraber Avrupa’nın her tarafında şu son günler zarfında harir ve koza mu‘âmelesince bir tevakkuf (durgunluk) müşâhede edilmiş ise de bu haber iş bu emti‘a piyasasının tutgun (kısıtlı) olacağına dâ’ir olan intizârımızı (beklentimizi) hiçbir zamân tekzîb etmek iktidârında (yanlışlamak gücünde) değildir.

            İki mahdan (aydan) berü harir ve koza mu‘âmelesince görülen revâcsızlıkdan ipekçilerin hiç müteessir olmaması lâzım gelir. Çünki bu müddet zarfında fi’at hiç tedenni etmemiş (aşağı düşmemiş) ve mu‘âmelât-ı ticâriyenin tevsi‘inden ( genişlemesinden) ve bâ-husûs yakında küşâd olunacak (açılacak) olan 1900 sergisinden dolayı fabrikatörler ile ipekçiler yetişdirmeğe mecbur oldukları siparişlere lüzumu olan mevâdd-ı ibtidâ’iyenin (ham maddenin) mübâya‘asını (satın alınmasını) müddet-i gayr-i mu‘ayyene içün ( belirsiz bir zaman için) te’hîr edemiyecekleri (erteleyemeyecekleri) şüpheden beri bulunmuş olduğundan mübâya‘âtı en nihâyet iki hafta daha te’hîr edecekleri ve bu halde fiy’atın terakkî edeceğine dâir beyân etdiğimiz mütâla‘a mukârin-i hak ve savabdır. (Haklı ve doğrudur).   

         Çünki bu sene her tarafda koza ve ipek mevcudu cüz’îdir (azdır). Fi’l-hakîka 1898 senesinde Marsilya piyasasına vurûd eden (gelen) 1,056,500 kilogram koza yerine 1899 senesinde 1,568,500 kilogram vürûd etmiş ise de mübâya‘âtca müşâhede olunan terâkkî iş bu fazladan çok ziyadedir.

      Geçen hafta Marsilya’da sarı Sûriye kozası 13,50- 13,25 Franga Edirne’nin beyaz kozası 13,25 Franga ve Kafkasya 12 Franga satılmış ise de bu fi’atla ince sarı koza satanlar gayet nâdir olmağla beraber ince ipekler içün bu cins kozalar beyaz kozalardan ziyâde aranmakdadır.

     Bursa potine 8,20 -8,10 Frang ve Bursa basine Cinslerine 2,60 Franga müşteri zuhur etmişdir.


Kaynak: 10 Şubat 1900 Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi

Etiketler :
DİĞER İTO GAZETESİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler