Site Sağ Reklam Alanı  200x400

06-01-2020 EĞİTİM

Hilâl-i Ahdar’ın Muvaffakiyeti (Yeşilay'ın ders kitaplarında okutulacağı haberi)

İçkinin Zararları Mekteplerde Okutulacak

Hilâl-i Ahdar’ın Muvaffakiyeti (Yeşilay'ın ders kitaplarında okutulacağı haberi)

Hilâl-i Ahdar Cem‘iyeti tarafından içkinin mazarratları hakkında bir ders ihdâs edilmek üzere Ma‘ârif Nezâreti’ne takdîm edilen lâyiha nezâret-i celîlece nazar-ı dikkate alınmış ve bi’l-‘umûm mekâtibde serbest dersler küşâd edilmiştir. Cem‘iyetin intihâb ettiği mu‘allim-i fahrîler – içkinin zararları- nâm-ı ‘umûmîsi tahtında Dârü’l- Mu‘allimîn ve mekâtib-i sâirede ayda bir kere mu‘ayyen sa‘atler zarfında serbest dersler vereceklerdir. Bu dersin mevzu‘û müskirâtın zararlarını İslâmiyet,hıfzı’s-sıhha, kimya, iktisâdiyât, ahlâkiyât ve ictimâ‘iyât nukât-ı nazarından teşrîh ve tafsîl etmektir. Dersler nazarî ve ‘amelî olacak, levhalar, resimler ve bi’l-hassa içki ile tecennün edenler gösterilecek. Müskirâtın terkîbinde bulunan mevâdd-ı muzırre ve semmiyye ders esnâsında istihsâl edilerek tecârib-i kimyeviye yapılacak ve bunların ‘uzviyete yaptığı zararlar fisyoloji tecrübeleriyle irâe edilecektir. Ve her ders bi’l-âhire gazetelerle neşr olunacaktır.

10 Mayıs 1922 İleri Gazetesi
 
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler