Site Sağ Reklam Alanı  200x400

09-02-2018 ASKERİ

Hilal'in gölgesi Mısır'a yayılıyor

Hilal'in gölgesi Mısır'a yayılıyor

Mısır’ın feth ü istirdâdı (geri alınması) Takrîb ediyor ( yaklaşıyor)

 “İsmâ‘iliye” âfâkından (ufuklarından) yükselen hilâl hatt-ı Mısriyeye ( Mısır sınırlarına) sâye-i rehâkârını (kurtuluş gölgesini) neşre (yaymaya) başlamıştır.

          Mısır’ın ân-ı feth ve istirdâdının (geri alınması) dakika be dakika takrîb etdiğine (her dakika daha çok yaklaştığına) artık inanabiliriz. Vâkı‘â “Süveyş” Kanalı güzergâhında “ Kantara “ile “İsmâ‘iliye” mevâki‘î  (mevkileri) civârlarında mühim müsâdemeler ( çatışmalar) vuku‘ bulduğuna dâir karargâhın dün tebliğ etdiği haberlerden başka bu gün yeniden ma‘lûmât-ı resmiyye (resmi bilgi) alınamamışdır. Fakat dünki teblîgât ve bu meyânda alınan husûsî ve mevsuk ( özel ve sağlam) haberler, İsmâ‘iliye civârında muvaffakiyetle çarpışan ordumuzun yeni muzafferiyetlere doğru tayy-i merâhil eylemekde bulunduğunu ma’lumdur? Dün de söylediğimiz veçhile, birkaç günden beri suret-i husûsiyede ve mevsûkada ( hususi ve belgeli bir şekilde) istihsâl olunan (elde edilen) mesâ‘id (sevinçli) ve ümid-bahş ( ümit veren) haberlere rağmen, İngilizlere, İngilizlere en can alacak bir noktada o kadar mü’essir (etkili) ve o derece muvaffakiyetkârâne bir sûretde indirilen bu ilk darbe-i mağlûbiyet ( yenilgi darbesi), i‘tirâf edilmelidir ki ümîd ve intizârın (beklenenin) çok fevkinde idi. Fakat işte, ümîd ve intizârın fevkinde, büyük bir hiss-i şükrân ve bahtiyâri ile görüyoruz ki, azim ve îmân ile mücehhez (donanmış) olan cüyûş- i Müslîmîn (Müslüman askerler) ,” kanal” üzerinde İngilizlere mü’essir (tesirli) bir sille-i te’dîb ve tenkil ( haddini bildiren tokat) havâle eylemiş, ve düşmanın, ordumuzun meşî-i muzafferiyetini ( zafer yürüyüşünü) tevkif etmek (durdurmak) içün en ziyâde ümîdvâr olduğu Mısır dârü’l-harekesinin (cephesinin) bu pek nâzik ve en hassas noktasında ceneral (General) “Maksvel”in kuvvetlerini tepeleyerek geriye sürmüşdür. Birkaç güne kadar kat‘’i ve kâmil bir muzafferiyetle netevvücünden (sonuçlanmasından) emîn olduğumuz “kanal”daki bu muhârebâtdan sonra ise, ümidimiz vâsikdir ki ( sağlamdır ki), Mısır’a halâs ve rehâ (kurtuluş) götüren kuvvâ-yı mücâhidîn (mücâhîd kuvvetler), vazife-i âliyye ve mukaddeselerini ( büyük ve kutsal görevlerini) büyük bir ‘azm ve muvaffakîyetle aksâ-yı zafer ve nusrete ( zaferin son noktasına) îsâl ve is‘ât edecekler (taşıyıp yükseltecekler) ve bu diyâr-ı İslâm’da, hodgâm (kendini beğenmiş) ve zâlim istibdâdlarını (baskılarını) müdâfa‘a ve idâme etmek isteyen İngilizleri tamâmiyle kahr ü tedmîr eyleyeceklerdir (ezip yok edeceklerdir) Emîr-el- Mü’mînîn’in zafer ve nusretle mübeşşir ( Müslümanların emirinin zaferle müjdelenen) orduları tarafından bu Hıtta-i İslâm’da ( İslam kıtasında) ihrâz edilen (kazanılan) ilk muvaffakiyet-i mühimmeye, İngilizleri tehdîd eden diğer anâsır ve avâmil ( unsurlar ve sebepler) de zam ve ilâve olunursa (eklenirse), Mısır’da kendilerini bekleyen âkib-i müdhişe (dehşet verici son) bütün heybet ve azameti ile nazarlarda ta‘yîn tecessüm eder ( somut olarak görülür). Bir tarafdan Sûdan mücâhîdîni ile Sunûsî muhâribîninden ( Sunûsi savaşçılarından) mürekkeb (oluşmuş) olan milyonlarca cengâverân, diğer tarafdan bu cengâverâna pîşvâ ( reis) olan Ordu-yi Osmâni ve nihâyet Mısır’daki dindâşların kıyâm-ı karîb-i muhakkakları ( yaklaşan muhakkak ayaklanmaları) İngiliz hâkimiyetini hâk ile yeksân edecektir. Daha şimdiden ve belki Kanal’daki ilk muzafferiyet haberleri bile alınmadan evvel Mısır’da başlayan harekât-ı ihtilâliye, Kahire’de İngiliz parası ile neşr edilen “ El- Maktam” gazetesinin dûçâr olduğu âkibet, bunun en kat‘î bir delilinden başka bir şey midir?


Kaynak: 8 Şubat 1915 Tasvir-i Efkar Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASKERİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler