Site Sağ Reklam Alanı  200x400

25-02-2016 İTO GAZETESİ

Halıcılar Dersaadet Ticaret Odasından destek istedi

Almanya’da Osmanlı halıları

Halıcılar Dersaadet Ticaret Odasından destek istedi

Uşak ve Anadolu-ı şahanenin halıcılık terakki etmiş (ilerlemiş) olan diğer bazı şehirlerinde halı nesc ve imaliyle (üretimiyle) iştigal edenler tarafından ahiren (son günlerde) Dersaadet (İstanbul) Ticaret, Ziraat ve Sanayi’ Odasına keşide edilen (çekilen) bir telgrafta Almanya’ya ithal olunan Osmanlı halılarının ithalat resminin (vergisinin) fevkalade tezyidine (arttırılmasına) dair Rayştag meclisine Almanya hükümeti tarafından bir kanun layıhası (tasarısı) tevdi’ edileceği (verileceği) beyan olunmaktadır.

Fabrika sahipleri mezkûr (bahsedilen) telgrafta memalik-i müctemia-i Amerika (Amerika birleşik devletleri) hükümetinin Osmanlı halılarının gümrük resmini (vergisini) ahiren (son günlerde) tezyid etmesi (arttırması) sanatlarının bir miktar rahnedar (zararlı) olmasına intac eylediğinden (sebep olduğundan) bahisle Almanya’da dahi ithalat resminin (vergisinin)  teklif olunduğu vechile (şekilde) tezyidi (arttırılması) büsbütün mutazarrır olmalarını müeddi (zarara uğramalarına sebeb) olacağı ityan kılınmıştır (söylenmiştir).

Mezkûr (bahsedilen) telgrafta imzası bulunanlar zikrolunan sanatın muhafaza-ı menafi’i (menfaatlerinin korunması) zımnında (amacıyla) Dersaadet Ticaret Odasının merci’-i âlisi (ilgili birimi) nezdinde teşebbüsatta (teşebbüslerde) bulunmasını istirham etmişlerdir.

 


Kaynak: İkdam Gazetesi 25.02.1900

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İTO GAZETESİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler