Site Sağ Reklam Alanı  200x400

03-02-2019 GÜNDEM

Dârülaceze'nin Resm-i Küşâdı

Dârülaceze'nin Resm-i Küşâdı

          Büyük pâdişâhların me’seri de büyük olduğu müsellemât-ı târîhiyedendir. Kıyâmete kadar bekâ-pezîr olacak âsâr-ı cesîmeyi vücûda getirerek insâniyetin enzâr-ı şükrân ve mahmedini önüne vazʻa muvâfık olmuş mülûk-ı sâlifenin her birisini büyük görmek ve fakat bu gibi mülûk-ı muʻazzama meyânında temâyüz ve teferrüd edecek me’ser-i celîleyi te'sîs e’leyecek ‘ulüvv-i efkâr ve âmâle mâlik olan bir sultân-ı meʻâlî nişânı takdîs etmek tabîʻîdir.

          Celâ’il-i muvaffakiyât-ı mülûkâneleri târîh-i celîl-i ‘Osmânî’nin en parlak sahîfelerine zînet verecek halîfe'-i ce’lîli’l-âmâl ve zıll-i zalîl-i kudsiyet iştimâl efendimiz hazretleri cülûs-ı meyâmin-me’nûs-ı hazret-i cihândârîlerinden biri vesîle’-i münâsibe zuhûr eyledikce ‘âlem-i insâniyeti minnetdâr edecek me’ser-i ‘inâyet ve şefkati ibrâzdan hâlî kalmamışlar ise de dünyâ bâkî oldukca pâyidâr olarak dâru’l-hilâfeti’l-ulyaya medâr-ı iftihâr olacak bir eser-i ‘âlî ve bir binâ-yı pür-meʻâlî vücûda getirmek sûretiyle de büyüklük âsârı ibrâz buyurmak emel-i ‘âlîhimmetânesinde bulunduklarından Dâru’l-‘Aceze’nin vücûda getirilmesini emr u fermân buyurmuşlar idi.

 

 

1 Şubat 1896 Sabah Gazetesi

 

 


Kaynak: 1 Şubat 1896 Sabah Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler