Site Sağ Reklam Alanı  200x400

11-03-2019 GÜNDEM

Darülaceze heyeti ve yardımlar

Darülaceze

Darülaceze heyeti ve yardımlar

Darülaceze muhtelit (karma) komisyonu geçen caharşamba günü reis saadetlû Mehmed Paşa hazretlerinin riyaseti altında akd-ı ictima’ etmiştir (toplanmıştır). Meclis-i mezkûrun (bu meclisin) vazife-i esasiyyesi (temel görevi) darülaceze varidatının (gelirlerinin) tezyidi (artırılmasını) esbabını (vasıtalarını)  istikmalden (tamamlamaktan) ibaret olmakla reis-i müşarünileyh (bahsi geçen reis) evvel-i emrde (işin başında) bu cihet hakkında komisyonunun nazar-ı dikkatini celb etmiştir.

Vakıa darülaceze varidatı (gelirleri) şirket-i hayriyenin senevî verdiği altı yedi yüz bin kuruşa münhasır (sınırlı) kaldığı cihetle reis-i müşarünileyh (adı geçen reis) tarafından dermeyan edildiği (ortaya konulduğu)  üzere ibtida (en başta) bu meseleyi düşünmek iktiza eder (gerekir). Hatta haber aldığımıza göre bir diğer büyük menba’-ı varidat (gelir kaynağı) dahi bulunmuştur ki bunu ileride mevzu’-ı bahs ittihaz edeceğiz (tartışma mevzusu yapacağız). Darülaceze haddi zatında bir tesis-i mühim ve âli iken her nasılsa o tesis-i hayriden (hayırlı kuruluştan) bu ana kadar bihakkın (gerçekten) istifade olunamamıştır. Gerek muhtelit (karma) komisyonunun gerek tecdid olunacak (yenilenecek) heyet-i idaresinin himmetiyle mahazir-i sabıkanın (önceki engellerin) önü alınacağını kaviyyen (kuvvetlice) ümid eylemekteyiz. Cenab-ı hakk erbab-ı himmet ve istikameti muvaffak-ı bil-hayr (hayırla muvaffak) eyleye.


Kaynak: 10 Mart 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler