Site Sağ Reklam Alanı  200x400

06-07-2019 HARİCİYE

Amerika'da Büyük yangın! 1200 kişi öldü!

Newyork harik-i feci’i (feci yangını) ve 1200 kişinin yanması

Amerika'da Büyük yangın!  1200 kişi öldü!

Newyork harik-i feci’i (feci yangını) ve 1200 kişinin yanması

                Newyork’un Hoyoken havzı fabrikalarından zuhur iden harikin (yangının) hasarat ve zayiat-ı azimeye (büyük kayıplara) sebebiyet virdiği telgrafla yazılmış idi. Son gelen İngiliz gazetelerinde harik-i mezkure (sözü geçen yangına) dair tafsilat-ı zaide görülmüş ve tafsilat mezkûr harikin dehşeti ve ika’ eylediği (yaptığı) zararın kesret (çokluk) ve ehemmiyyeti cihetiyle ber-vech-i ati (aşağıya olduğu gibi) naklolunmuşdur:

                Cuma irtesi günü bade’z-zuhr (öğleden sonra) şimali (kuzey) Almanya Loyd ve Hamburg Amerika vapur kumpanyalarının (şirketinin) Newyork’un Hoyoken mevki’indeki havuzlarda zuhur iden harik (yangın) Newyork tarihine vukua gelmiş şeylerden değildir. Nehrin karşı yakasında sefinelerin (gemilerin)  Palamaz bağladıkları yarım mil tulundaki (uzunluğundaki) mesafe harikin zuhuruyla bir anda lehib-i dehşet-engize (dehşet veren bir yola)  tahavvul itmiş (dönüşmüş), sade iki yüz kişi ateşin önünden savuşamayarak muhterik ve helak olmuşdur (yanmış ve yok olmuşdur). Şimali Almanya Loyd kumpanyasının havuzları tamirat fabrikaları hep yanmışdır. Avrupa ile Amerika beyninde (arasında) seyr u sefer iden vapurlardan Beremen, Sal, Meyen vapurları da ateşler içinde rıhtımdan nehrin ortasına çekilerek orada söndürülmüştür. Kayzer Fredrik vapuru dahi nehrin ortasına çekilmek suretiyle kurtarılabilmiştir. Harikin zuhur ittiği zaman şiddetli bir rüzgâr vezan olduğundan (estiğinden) civar rıhtımlar, bağlı bulunan küçük kanal vapurları nehir üzerinde bulunan saire (diğer) merakib (taşıtlar) ateş almış ve adeta yangını bir tarafdan diğer tarafa ulaşdırmağa hidmet itmişdir. Harik civarda bulunan sefain (gemi) malzemesiyle memlu (dolu) bulunan cesim (büyük) mahzenlere kadar sirayet itdiğinden (yayıldığından) mezkûr mahzenler dahi kâmilen mahv olub gitmişdir.

                Harike şitab iden (koşan) itfaiye efradından otuz kırk kişi ateşler içinde kalarak mecruh (yaralı) olduklarından hastahaneye nakl idilmişdir. Ateş olan vapurun içinde yüzlerce yolcular, işçiler, taifeler mevcud bulunduğundan cay-ı selamete çıkmak imkânsız olduğunu anlamaları üzerine yüzlercesi kendilerini vapurlardan nehre ilka eylemişlerdir (atmışlardır). Harikin zuhuru üzerine birçok vapurlar, istimbotlar imdada şitab eylediklerinden (koştuklarından) yanmak tehlikesine maruz kalan kimselerden çoğu mezkûr vapurlar tarafından tahlis idilebilmişlerdir. 6 Temmuz 1900 İkdam Gazetesi


Kaynak: 6 Temmuz 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler : ikdam gazetesi
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER HARİCİYE HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler